Polityka jakości i ochrony środowiska

Wizja EMP

Stać się innowacyjnym i zaawansowanym systemem gospodarki odpadami na Litwie i najlepszą firmą dla swoich klientów, pracowników i akcjonariuszy poprzez świadczenie jakościowych usług w zakresie gospodarki odpadami o szerokim spektrum, zwiększenie wartości firmy i satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy. Pozostać największą firmą przetwarzania urządzeń elektronicznych w krajach bałtyckich.

Misja EMP

Łącznie z klientami, pracownikami i społeczeństwem, zachowując i pielęgnując środowisko oraz tworząc nowoczesny i uniwersalny system sortowania i przetwarzania odpadów, dążymy do przetworzenia odpadów w jakościowe surowce oraz zachowania czystego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Cele EMP

Stworzyć i wdrożyć nowoczesny i uniwersalny system przetwarzania odpadów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, spełniając wymogi norm przetwarzania.

Wprowadzenie i stosowanie ekologicznie czystych i zaawansowanych technologii, sprzętu i metod pracy.

Uzyskanie najwyższej dostępnej czystości i bardziej jakościowe surowce (produkty).

Kształcenie i zachęcanie społeczeństwa do dbania o ekologię środowiska i oszczędzania zasobów przyrodniczych.

Doskonalenie systemu zarządzania poprzez gromadzenie i analizę bieżącej sytuacji i przewidywanie perspektyw, aby podejmować szybkie i prawidłowe decyzje biznesowe.

Być wzorem do naśladowania, aby należycie wykorzystywać odpady, aby odzyskane surowce wtórne mogły być ponownie wykorzystane w procesie produkcji nowych produktów.

Zadania dla EMP

Przestrzeganie przepisów prawnych i innych aktów prawnych i norm mających zastosowanie w działalności EMP, spełnianie zobowiązań wobec klientów i partnerów biznesowych.

Podczas prowadzenia działalności oszczędnie wykorzystywać zasoby naturalne i zmniejszać wpływ na środowisko oraz zapobiegać zanieczyszczeniom i niebezpiecznym sytuacjom.

Systematycznie kontrolować jakość produktów i procesów, utrzymywać kwalifikacje pracowników.

Zachęcać pracowników i partnerów do przyczyniania się do wdrażania polityki jakości i ochrony środowiska oraz do wypełniania określonych w niej zobowiązań.

Wiemy, że ODPADY MAJĄ WARTOŚĆ. Jesteśmy PRZECIW nowoczesnych składowisk odpadów, ale WSTAWIAMY SIĘ ZA nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie przetwarzania odpadów.