„EMP RECYCLING“ PRIVATUMO POLITIKA

Aktuali redakcija. Galioja nuo 2023-03-15

BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojas – uždaroji akcinė bendrovė „EMP recycling“, juridinio asmens kodas 124824426, registruotos buveinės adresas Galinės k., Avižienių sen., LT-14247 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, gerbia Tinklapio lankytojų, Bendrovės klientų, partnerių/tiekėjų ir/ar jų atstovų, taip pat kandidatų į laisvas darbo vietas ir kitų asmenų, kurie pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų, (toliau – Jūs arba Jus, arba Jūsų) privatumą.

Atsižvelgiant į tai, Bendrovė renka, saugo, naudoja bei atskleidžia ar kitaip tvarko Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje ir/ar nurodyta taikytinuose teisės aktuose, įskaitant BDAR, ADTAĮ, taip pat kitoje Jums pateikiamoje informacijoje (papildoma ir/arba detalesnė informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kitoje Bendrovės pateikiamoje informacijoje bei dokumentuose (pvz., sutikimų formuluotėse ir pan.)).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog informacija apie tai, kaip  Bendrovė tvarko asmens duomenis, gautus interneto svetainėje www.parduodunaudota.lt prieinamomis priemonėmis (funkcionalumais) ar joje nurodytais kontaktais, galite rasti parduodunaudota.lt privatumo politikoje adresu https://www.parduodunaudota.lt/privatumo-politika.

Pabrėžiame, kad Bendrovė Jūsų Asmens duomenis tvarko vadovaudamasi jos veiklai taikytinais teisės aktais, įskaitant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Bendrovės veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant Asmens duomenų apsaugą.

Naudodamiesi Tinklapiu ir/ar teikdami mums Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus turime gauti aiškų Jūsų sutikimą), Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.

Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Bendrovės prašomais atvejais dažniausiai yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume, pvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, vykdyti su Jumis ar Jūsų atstovaujamu asmeniu Bendrovės sudarytus sandorius, svarstyti Jūsų kandidatūrą į laisvą darbo vietą ir pan.

Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais ir tikslais, tačiau bet kuriuo atveju apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašome su šioje Privatumo politikoje pateikta informacija supažindinti esamus ar būsimus Jūsų atstovus (asmenis, kurie Jus atstovauja santykiuose su mumis, jei esate, pvz., mūsų klientas ar tiekėjas), taip pat kitus asmenis, kuriems šis pranešimas gali būti aktualus dėl to, kad teikiate mums jų Asmens duomenis.

SĄVOKOS

Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:

 • ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);
 • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
 • Duomenų valdytojas arba Bendrovė arba mes, arba mus, arba mūsų – uždaroji akcinė bendrovė „EMP recycling“, juridinio asmens kodas 124824426, registruotos buveinės adresas Galinės k., Avižienių sen., LT-14247 Vilniaus r., Lietuvos Respublika;
 • Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. pateikia paklausimą) arba yra Bendrovės klientas, partneris/tiekėjas ir/ar jų atstovas, kandidatas į laisvą Bendrovės paskelbtą darbo vietą, ir pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų;
 • Privatumo politika – tai Bendrovės pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, kurie nustato su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios, taip pat kitoje Bendrovės veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, saugojimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;
 • Slapukai (angl. „Cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio;
 • Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas interneto adresu emp.lt, kurio valdytojas yra Bendrovė.

PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLAPIO

Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir/ar rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, DUOMENŲ ŠALTINIS, SUBJEKTŲ KATEGORIJOS, KITA SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą Asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrovė gali tvarkyti Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais žemiau nurodytomis sąlygomis:

Personalo (darbuotojų) atranka

Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą ir atrinkti tinkamiausius kandidatus į Bendrovės paskelbtas laisvas darbo vietas, galime tvarkyti asmenų, kandidatuojančių į Bendrovės laisvas darbo vietas ir pateikiančių (įskaitant siunčiančių el. paštu, kitais kanalais) Bendrovei tuo tikslu reikalingus Asmens duomenis.

Kandidatuodami į Bendrovėje esančias laisvas darbo vietas esate informuotas, kad turime teisę susisiekti su Jūsų nurodytu buvusiu darbdaviu, siekiant gauti iš jo informaciją, susijusią su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Pateikdami savo buvusio darbdavio kontaktinio asmens duomenis, turėtumėte informuoti jį apie tokių duomenų pateikimą Bendrovei ir tai, kad su juo Jūsų atrankos tikslais gali susisiekti Bendrovė.

Tvarkomi asmens duomenys Gyvenimo aprašymas (CV) ir jame kandidato savanoriškai pateikta informacija, vardas, pavardė, gimimo data, telefono Nr., el. pašto adresas, gyvenamoji vietovė arba adresas, informacija apie išsilavinimą ir kvalifikacijos kėlimą, informacija apie darbo patirtį, informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas (priklausomai nuo pozicijos), informacija, susijusi su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, gauta iš buvusio kandidato darbdavio, buvusio darbdavio atstovo kontaktai.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris gali būti išreiškiamas pateikiant Bendrovei savo gyvenimo aprašymą ar kitu būdu kandidatuojant į laisvą darbo vietą. Duomenys iš buvusio darbdavio gaunami teisėto Bendrovės intereso gauti informaciją apie kandidatą iš jo buvusio darbdavio pagrindu.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpisIki atitinkamos personalo atrankos į konkrečią poziciją (jei ir kai įmanoma identifikuoti konkrečią poziciją, į kurią kandidatuota) pabaigos, bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo kandidato CV ar kitų duomenų kandidatavimui pateikimo dienos, arba www.cvbankas.lt privatumo politikoje numatytais terminais (kai asmens duomenys saugomi www.cvbankas.lt sistemoje).
Asmens duomenų šaltinisPotencialaus kandidato Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, taip pat iš trečiųjų asmenų – kandidato buvusio darbdavio atstovo, taip pat gali būti gaunami iš trečiųjų šalių, teikiančių Bendrovei personalo atrankos paslaugas, pvz., cvbankas.lt (UAB „Diginet LTU“), kurie turėtų Jus informuoti apie Jūsų asmens duomenų mums teikimą.

Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas (buhalterinė ir atliekų apskaita)

Siekdami užtikrinti mūsų savarankišką funkcionavimą ir valdyti turimus finansinius ir materialinius išteklius, įskaitant tvarkyti Bendrovės buhalterinę ir atliekų apskaitą, išrašyti sąskaitas klientams, apskaityti gaunamas sąskaitas, galime tvarkyti klientų ar tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenysKliento ar tiekėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas ir/ar savivaldybė, individualios veiklos/ūkininko pažymėjimo Nr., PVM mokėtojo kodas (kai taikoma), išmokėta pinigų suma, atskaityta mokesčių suma. Papildomai, teisės aktuose numatytais atvejais, galime tvarkyti kliento asmens tapatybės dokumento tipą ir Nr.
Kai klientą ar tiekėją atstovauja atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, pareigos.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasKliento ar tiekėjo Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę tinkamai tvarkyti buhalterinę ir atliekų apskaitą, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis10 (dešimt) metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos.
Asmens duomenų šaltinisKliento ar tiekėjo Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento ar tiekėjo).

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Siekdami sudaryti ir tinkamai vykdyti mūsų su klientais, partneriais/tiekėjais sudarytas sutartis, įskaitant apskaityti sudarytus sandorius, kontroliuoti jų vykdymą ir atsiskaitymą, išieškoti įsiskolinimus, galime tvarkyti klientų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenysKliento ar partnerio/tiekėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir/ar savivaldybė, telefono Nr., el. pašto adresas, įsiskolinimo už prekes/paslaugas suma ir atsiradimo data, išmokėtų pinigų suma, apmokėtų/atskaitytų mokesčių suma, banko sąskaitos Nr., pavadinimas, mokėjimo nurodymo paskirtis, o kai klientą ar partnerį/tiekėją atstovauja atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, asmens kodas (kai nurodoma įgaliojimuose), telefono Nr., el. pašto adresas.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasKliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jis yra, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo.
Asmens duomenų šaltinisKliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, partnerio/tiekėjo).

Bendrovės kontaktais (įskaitant el. paštu) ar Tinklapyje prieinamais funkcionalumais pateiktų paklausimų ar atsiliepimų apie aptarnavimą administravimas, įskaitant atsakymų pateikimą

Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis (pvz., paklausimų ar atsiliepimų forma, jei tokia prieinama Tinklapyje) taip pat Bendrovės kontaktais (pvz., Tinklapyje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu) pateikti paklausimus ar atsiliepimus apie aptarnavimą, taip pat pateikti Jums atsakymus į Jūsų paklausimus ar atsiliepimus apie aptarnavimą, galime tvarkyti Jūsų, kaip paklausimą/atsiliepimą apie aptarnavimą pateikusio asmens, Asmens duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais, kai tai Jums nurodoma prieš teikiant atsiliepimą, Jūsų vardas, pateikto atsiliepimo turinys ir data bei miestas (jei jį nurodote), Bendrovės nuožiūra, bus skelbiami viešai Tinklapyje tam, kad Tinklapio lankytojai, remdamiesi Jūsų atsiliepimais, galėtų įvertinti mūsų teikiamas paslaugas. Tokiu atveju, jei nenorite, kad Jūsų atsiliepimas būtų skelbiamas viešai, galite pateikti savo atsiliepimą Bendrovei el. paštu.

Tvarkomi Asmens duomenysVardas, pavardė, adresas, telefono Nr. arba telefonas, aptarnavimo vieta ir laikas, pagyrimų/skundų laukelyje pateikti duomenys/pasiūlymai, kiti komunikacijos su Bendrove metu pateikti Asmens duomenys.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris gali būti išreiškiamas pateikiant Bendrovei atitinkamą paklausimą ar atsiliepimą apie aptarnavimą.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis1 (vieneri) metai nuo atitinkamo paklausimo ar atsiliepimo apie aptarnavimą pateikimo dienos.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Bendrovės kontaktais (įskaitant el. paštu) ar Tinklapyje prieinamais funkcionalumais pateiktų prašymų išvežti atliekas administravimas

Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis (pvz., prašymų išvežti atliekas forma), taip pat Bendrovės kontaktais (pvz., Tinklapyje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu) pateikti mums prašymus išvežti atliekas, galime tvarkyti Jūsų, kaip prašymą išvežti atliekas pateikusio arba jį (juridinį asmenį) atstovaujančio asmens, Asmens duomenis.

Tvarkomi Asmens duomenysVardas, pavardė, adresas, miestas/mikrorajonas, telefono Nr., įmonės pavadinimas (neprivaloma), kiek ir kokią buitinę techniką pageidaujama išvežti, komentaruose pateikta informacija (neprivaloma). Atsakymai į aptarnavimo kokybės apklausos klausimus (neprivaloma).
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis1 (vieneri) metai nuo prašymo pateikimo dienos.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Su telefoninių pokalbių įrašymu susiję tikslai

Tais atvejais, kai skambinate mums numeriu 1806 (arba kitu Bendrovės numeriu ir esate įspėtas apie pokalbio įrašymą) arba atsiliepiate į Bendrovės skambučius, aptarnavimo telefonu kokybės užtikrinimo bei, kai esate mūsų klientas ar jo atstovas, tinkamo paslaugų teikimo užtikrinimo (įskaitant Bendrovės teisių ir teisėtų interesų saugojimo ir gynimo, įrodymų surinkimo), tikslais galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, gautus telefoninio pokalbio metu.

Tvarkomi Asmens duomenysTelefoninio pokalbio įrašas, trukmė, data, laikas, telefono numeris, o kai esate mūsų klientas ar jo atstovas – vardas, adresas, laiptinės kodas, informacija apie atliekas, kita pokalbio metu pateikta informacija.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasAsmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu. Tačiau tais atvejais, kai esate klientas, Jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti su Jumis sudarytos sutarties pagrindu, o tais atvejais, kai esate Bendrovės kliento atstovas/darbuotojas – Bendrovės teisėto intereso identifikuoti atstovą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu pagrindu.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis6 (šeši) mėnesiai nuo pokalbio įrašo padarymo dienos.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Bendrovės turto apsaugos ir Bendrovės darbuotojų, klientų ir kitų trečiųjų asmenų asmens bei jų turto saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)

Tais atvejais, kai lankotės Bendrovės buveinėje ar kitose patalpose bei teritorijoje, priklausiančiose ar kitais teisėtais pagrindais valdomose Bendrovės (pvz., atliekų supirktuvėse) ir patenkate į vaizdo stebėjimo kamerų stebėjimo lauką arba patenkate į Bendrovės krovininėse transporto priemonėse įrengtų vaizdo registratorių stebėjimo lauką, galime tvarkyti Jūsų vaizdo duomenis, t. y. vaizdo įraše užfiksuotus Asmens duomenis, siekiant užtikrinti Bendrovei nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisiniu pagrindu valdomų materialinių išteklių (turto) apsaugą, Bendrovės darbuotojų, klientų ir kitų trečiųjų asmenų asmens bei jų turto saugumą.

Apie tam tikrose Bendrovės patalpose ar teritorijoje, taip pat transporto priemonėse įrengtų vaizdo registratorių vykdomą vaizdo stebėjimą būsite informuoti informaciniais pranešimais (pvz., informaciniais lipdukais), pateikiamais prieš patenkant į stebimą patalpą ar teritoriją arba krovininės transporto priemonės priekyje/gale.

Atkreipiame dėmesį, jog vaizdo įrašai Bendrovės sprendimu gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar teikiami kitais įstatymų nustatytais atvejais. Toks teikimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Tvarkomi Asmens duomenysVaizdo duomenys – asmenų, patenkančių į vaizdo kamerų/registratorių stebėjimo lauką (pvz., klientų, tiekėjų ar jų atstovų, kitų trečiųjų asmenų) atvaizdas ir kiti vaizdo įraše užfiksuoti Asmens duomenys
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenys tvarkomi siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų, t. y. Duomenų valdytojo materialinių išteklių apsaugos, Duomenų valdytojo klientų (ar jų atstovų) ir kitų trečiųjų asmenų bei jų turto saugumo užtikrinimo.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpisVaizdo kamerų pagalba vykdomo stebėjimo metu surinkti duomenys yra saugomi 30 (trisdešimt) dienų nuo vaizdo užfiksavimo dienos, o vaizdo registratorių pagalba vykdomo stebėjimo metu surinkti duomenys yra saugomi 2 (dvi) savaites.
Asmens duomenų šaltinisAsmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto (vaizdo įrašymo įrenginių pagalba).

SLAPUKAI (ANGL. „COOKIES“)

Bendrosios su Slapukais susijusios nuostatos

Tinklapyje mes naudojame Slapukus (mažas bylas, įrašomas į Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio kietąjį diską, angl. „cookies“) tam, kad užtikrintume tinkamą Tinklapio veikimą, sklandų naudojimąsi Tinklapiu, taip pat Tinklapio lankomumo statistikos ir vartotojo patirties gerinimo tikslais.

Jums apsilankius Tinklapyje, pateikiamas iššokantis pranešimas su nuoroda į šią Privatumo politiką, kuris informuoja apie Slapukų naudojimą Tinklapyje. Toliau naudodamiesi Tinklapiu Jūs patvirtinate, jog leidžiate Bendrovei įrašyti į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) Slapukus, kurie yra nurodyti Privatumo politikoje. Jeigu nepageidaujate ar nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Slapukai, Jūs visada galite atsisakyti Slapukų naudodamiesi šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytomis instrukcijomis.

Žemiau pateikiama informacija, kurią Jūs turėtumėte žinoti apie Slapukus:

Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. „session cookies“), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas Slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote Slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų šioje Privatumo politikoje, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra Tinklapio valdytojas.

Jūs visada galite atsisakyti mūsų Slapukų, jeigu Jūsų naršyklė tą padaryti leidžia, vis dėlto toks atsisakymas gali turėti įtakos Jūsų patirčiai naudojantis Tinklapiu arba blokuoti prieigą prie Tinklapio. Slapukus galite išdiegti dviem būdais:

 • savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus Slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (instrukcijas dėl Slapukų populiariausių naršyklių atžvilgiu rasite paspaudę ant toliau pateikto naršyklės pavadinimo Opera, Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer), todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;
 • be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų Slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio Slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę;

Atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir Bendrovės partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus Bendrovė negali būti ir nėra atsakinga. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo Bendrovės partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Tinklapio valdytojas nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

Tinklapyje naudojamų Slapukų sąrašas

Mes Tinklapyje naudojame toliau lentelėje nurodytus Slapukus.

Naudodami žemiau nurodytus statistikos Slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, ir „Google Analytics“ įrankį, Bendrovė gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su Tinklapiu. Atkreipiame dėmesį, jog „Google Analytics“ įrankį suteikia „Google“, vadovaujantis paslaugų teikimo sąlygomis. „Google“ turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų ir gali juos tvarkyti serveriuose JAV, tačiau yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ rasite spustelėję čia. Alternatyvus būdas išjungti „Google Analytics“ – įdiegti nedidelį įskiepį, siūlomą „Google“, kurį galite rasti čia.

Pavadinimas Sukūrimo momentasPaskirtisGaliojimo pabaigaNaudojami duomenys
_utmaĮėjus į TinklapįGoogle slapukas, skirtas rinkti statistinei informacijai (apsilankymų kiekiui nustatyti) (Google Analytics įrankis)2 metaiUnikalus ID numeris
_utmbĮėjus į TinklapįGoogle slapukas, skirtas rinkti statistinei informacijai (apsilankymų trukmei nustatyti) (Google Analytics įrankis)6 mėnesiaiUnikalus ID numeris
_utmcĮėjus į TinklapįGoogle slapukas, skirtas rinkti statistinei informacijai (apsilankymų trukmei nustatyti) (Google Analytics įrankis)Iki naršyklės lango uždarymoUnikalus ID numeris
_utmtĮėjus į TinklapįGoogle slapukas, skirtas pagreitinti užklausų siuntimą serveriui (Google Analytics įrankis)10 minučiųSveikasis skaičius
_utmzĮėjus į TinklapįGoogle slapukas, skirtas rinkti statistinei informacijai (nustatyti apsilankymo šaltinį) (Google Analytics įrankis)6 mėnesiaiTekstinis kintamasis su informacija apie apsilankymo šaltinį
pll_languageĮėjus į TinklapįSlapukas, skirtas įsiminti naudotojo pasirinktą svetainės kalbą sesijos metu6 valandosKalbos kodas
_gaĮėjus į TinklapįGoogle slapukas, skirtas atskirti vartotojams.2 metaiTekstinis kintamasis
_gidĮėjus į TinklapįGoogle slapukas, skirtas atskirti vartotojams.24 valandosTekstinis kintamasis
Cookie_barĮėjus į TinklapįSlapukas, skirtas įsiminti vartotojo sutikimą dėl slapukų naudojimo.1 metaiSveikasis skaičius
_ZB_STATIC_Įėjus į TinklapįSlapukai, skirti informacinės juostos rodymui ir valdymui.1 metaiTekstinis kintamasis
_ZB_STATS_Įėjus į TinklapįSlapukai, skirti veiksmų su informacine juosta sekimui. Iki naršyklės lango uždarymoTekstinis kintamasis
ZB_ADMIN_Įėjus į TinklapįSlapukas, skirtas informacinės juostos spartinančiosios atmintinės atnaujinimui.Iki naršyklės lango uždarymoTekstinis kintamasis

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų Asmens duomenis Bendrovė tvarkys tiek, kiek nurodyta šioje Privatumo politikoje aukščiau.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tam tikrais atvejais ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas arba teisė mums Asmens duomenis saugoti ilgiau gali būti nustatoma teisės aktuose, pvz., tais atvejais, kai Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant laikytis Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimų, reikalaujančių tvarkyti Asmens duomenis, arba kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Tokiu atveju galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, tačiau tik tiek, kiek būtina šiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams. Tokie Asmens duomenys bus sunaikinami nedelsiant, kai taps nebereikalingi.

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai ar su Jumis sudaryta sutartis, ar turime Jūsų atskirą sutikimą) bei laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Be šioje Privatumo politikoje jau nurodytų atvejų, Jūs esate informuotas, kad mes galime teikti Jūsų Asmens duomenis:

 • paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Bendrovės Asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su IT, Tinklapio palaikymu ir priežiūra, Bendrovės naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra ir kt.;
 • teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus, įskaitant Valstybinę mokesčių inspekciją, Aplinkos apsaugos departamentą, Aplinkos apsaugos agentūrą;
 • asmenims, teikiantiems paslaugas, susijusias su Jumis ar su Jūsų atstovaujamuoju asmeniu sudarytos sutarties vykdymu, įskaitant pašto ir siuntų paslaugų teikėjams;
 • antstoliams, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmens duomenis, ar tretiesiems asmenims apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga;
 • Bendrovės audito ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų teikėjams;

kitiems verslo subjektams, Bendrovės susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims.

JŪSŲ, KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant žemiau nurodytas:

Teisė atšaukti duotą sutikimą

Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais ar naudodamiesi kitais Bendrovės suteikiamais funkcionalumais.

Teisė prašyti susipažinti su savo Asmens duomenimis

Galite susipažinti su Jūsų Asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė. Galite gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi Jūsų duomenys ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Galite reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius Asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

Teisė nesutikti

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Taip pat turite teisę nesutikti, kad naudotume Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (tik kai ir jei tvarkome duomenis šiais tikslais).

Teisę reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Jei manote, kad Bendrovės tvarkomi Jūsų Asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Bendrovė apsiribotų vien saugojimu. Naudojimas apsiribos vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Bendrovės teisėti interesai nusveria Jūsų interesus.

Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis.

Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

Teisė pateikti skundą

Taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Jei turite papildomų klausimų ar norite įgyvendinti Privatumo politikoje nurodytas savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu, turėtumėte kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais (el. paštu, paštu (siunčiant nurodytu adresu), ar fiziškai atvykus į Bendrovės buveinę).

Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis į Bendrovę fiziškai atvykus/siunčiant prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų numatyta tvarka patvirtintą jo kopiją).

Mes priimsime tik tuos prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, kurie bus užpildyti/pateikti rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti ir pateikiamos su teisės įgyvendinimu susijusios aplinkybės.

Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti tais atvejais, kai jame nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, taip pat kita Privatumo politikoje ar BDAR reikalaujama būtina informacija. Jūsų prašymo taip pat galime neįgyvendinti, jei Jūsų Asmens duomenų netvarkome, kartu su prašymu nepateikti tinkami dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei nustatyti, prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo (nepateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę Jus atstovauti), ar teisės aktai nenumato galimybės tenkinti Jūsų prašymo.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tais atvejais, kai piktnaudžiaujate savo teise pateiktą prašymą, turime teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais iš anksto Jums apie tai pranešant.

INFORMACIJOS APSAUGA

Mes naudojame pagrįstas technines ir organizacines priemones tam, kad apsaugotume mūsų turimą informaciją (įskaitant Asmens duomenis) nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų gavimo be leidimo.

TRETIEJI ASMENYS

Bendrovė nekontroliuoja privatumo politikų ir (ar) kitų taisyklių, taikomų Jūsų atžvilgiu trečiųjų asmenų. Jūs patys, savo nuožiūra ir rizika, esate atsakingi ir įsipareigojate jų laikytis tais atvejais, kai jos yra Jums taikomos (pvz., kai Tinklapyje pateikiamos nuorodos į Bendrovės nevaldomus tinklapius). Bendrovė neatsako už kitų tinklapių privatumo politikas ar bet kokį kitą turinį, kai Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose pateikiama nuoroda į kitus tinklapius arba juose pateikiama nuoroda į Tinklapį. Spausdami ant nuorodos, logotipo ar kitokio Tinklapio ar kito funkcionalumo elemento, ar naudodamiesi Tinklapyje ar kituose funkcionalumuose prieinamomis paslaugomis, prašome atkreipti dėmesį, kad paspaudę bet kurį iš minėtų elementų Jūs galite išeiti už Tinklapio ar kitų funkcionalumų ribų.

Bendrovė nerenka iš trečiųjų asmenų informacijos apie Jus, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus, taip pat kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų arba pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Bendrovė turi teisę savo nuožiūra koreguoti (įskaitant keisti, redaguoti, papildyti, atšaukti, panaikinti) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją.

Atnaujinta Privatumo politika bus skelbiama Tinklapyje ir įsigalios nuo jos paskelbimo dienos (Privatumo politikos viršuje pateikiama nuoroda „Galioja nuo“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą).

Rekomenduojame lankantis Tinklapyje ar kitame funkcionalume patikrinti Privatumo politiką ir jos atnaujinimus bei įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija. Jei naudojatės Tinklapiu ar kitu funkcionalumu po atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo, Jūs sutinkate su aktualia Privatumo politika.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Šiai Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu turite kokių nors klausimų, pretenzijų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Bendrovę šiais kontaktais:

El. paštas: duomenu.apsauga@emp.lt

Tel. Nr.: +370 5 243 7153

Adresas: Galinės g. 7, Galinės k., Avižienių sen., LT-14247 Vilniaus r., Lietuvos Respublika

Į visus Jūsų paklausimus, susijusius su šia Privatumo politika ir pateiktus raštu, stengsimės atsakyti nedelsiant (į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus teisės aktuose ar šioje Politikoje nurodytas išimtis).